Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.1.1/1/13 (po odwołaniu)

data publikacji: 20-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dokonywania ponownej oceny merytorycznej projektów po uwzględnieniu środka odwoławczego, która odbyła się w dniu 08 stycznia 2014 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.1.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Do pobrania: