Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu naboru prac do VII edycji konkursu ''Ludzka twarz EFS''

data publikacji: 29-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o przedłużeniu terminu naboru prac w VII edycji konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS" do 30 kwietnia 2014 r.

Celem konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez ukazanie historii dowodzących, że środki EFS dają ludziom szansę na zmiany w życiu. Nadsyłane prace powinny spełniać kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu i przyczyniać się do przybliżania odbiorcom efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL).

Zakres tematyczny reportaży konkursowych powinien obejmować projekty realizowane w ramach:

 •  Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL:
  • instytucje realizujące projekty w ramach Priorytetu I PO KL:
   • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
   • Ministerstwo Sprawiedliwości,
   • Władza Wdrażająca Programy Europejskie,
   • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy,
   • Centralny Zarząd Służby Więziennej,
   • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   • Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - w ramach Działania 1.5 PO KL Godzenie życia zawodowego i rodzinnego tworzone są placówki opieki nad dziećmi do lat 3, lista placówek dostępna jest pod adresem: www.kapitalludzki.gov.pl/mapa-zlobki.
 • Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PO KL:
  • instytucje realizujące projekty w ramach Priorytetu II PO KL:
   • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
   • Ministerstwo Zdrowia.
 • Priorytetu V Dobre rządzenie POKL - Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego:
  • Działanie 5.4 PO KL – projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe, m.in. punkty porad prawnych i obywatelskich,
  • Działanie 5.5 PO KL – projekty realizowane m.in. przez reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą być opublikowane lub wyemitowane w mediach w okresie od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ludzkatwarzefs.pl.