Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Zasad wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL

data publikacji: 29-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 27 stycznia 2014 r. została podpisana zaktualizowana wersja dokumentu Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Dokument został skonsultowany z właściwymi instytucjami w okresie listopad – grudzień 2013 r. Zestawienie zgłoszonych uwag wraz z komentarzem Instytucji Zarządzającej PO KL zostało zamieszczone poniżej.

Formularze sprawozdawcze z realizacji instrumentów inżynierii finansowej stanowiące załącznik nr 6 (Sprawozdanie z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 1.4 PO KL) oraz załącznik nr 7 (Sprawozdanie z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL) do znowelizowanych Zasad należy przekazywać do właściwych Instytucji wraz ze sprawozdaniami rocznymi z realizacji Działania oraz Priorytetu za 2013 r., zgodnie z terminem określonym w Zasadach Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013.

W związku ze zgłoszonymi podczas konsultacji ww. dokumentu uwagami zmieniono również wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2. W przypadku, gdy z innych względów zaistnieje potrzeba aneksowania zawartej już umowy, należy równocześnie aneksować umowę o zaktualizowane postanowienia wzoru minimalnego zakresu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Zasad.

Zmienione Zasady będą obowiązywać od 10 lutego 2014 r.

Do pobrania: