Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13 w ramach puli środków nr 1 (po odwołaniu)

data publikacji: 30-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania, w ramach puli środków nr I, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu dokonywania ponownej oceny merytorycznej projektów po uwzględnieniu środka odwoławczego, która odbyła się w dniu 20 stycznia 2014 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/1/13 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do pobrania: