Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ponadnarodowe Forum Partnerskie w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. w Malmö

data publikacji: 30-01-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca rozpoczęła nabór na kolejne Ponadnarodowe Forum Partnerskie organizowane tym razem przez Szwedzką Radę EFS – Biuro Regionalne dla Południowej Szwecji w Malmö. Forum odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia br. w Malmö. Forum stanowi kontynuację cyklu działań wspierających poszukiwanie partnerów do projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL/EFS, organizowanych dotychczas przez KIW. Głównym założeniem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli różnych krajów w celu stworzenia efektywnych partnerstw ponadnarodowych i w konsekwencji wspólnej realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu, oprócz instytucji szwedzkich (z różnych regionów Szwecji) i polskich, planują wziąć udział projektodawcy z innych krajów. Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych łącznie około 80 instytucji/projektów.

Zakres tematyczny Forum

Zakres tematyczny Forum jest szeroki i odpowiada obszarom wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupy docelowe projektów szwedzkich obejmują w szczególności osoby młode pozostające bez pracy, długotrwale bezrobotnych, osoby niepełnosprawne, nowoprzybyłych imigrantów, społeczność romską oraz inne grupy defaworyzowane.

Podmioty mogące wziąć udział

W Forum mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące kryteria (kryteria są ułożone wg ich ważności):

  1. Podmioty realizujące projekty w ramach PO KL, które zamierzają rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy.
  2. Podmioty, które planują składanie wniosków w 2014 r. w ramach konkursów w na projekty współpracy ponadnarodowej zaplanowanych w komponencie centralnym lub regionalnym.

Jest to szczególnie istotne wydarzenie, mając na uwadze możliwość rozszerzenia realizowanych projektów PO KL o komponent ponadnarodowy. Należy pamiętać, iż w przypadku nawiązania współpracy ponadnarodowej i przyjęcia przez IP/IP2 projektu do realizacji w formie rozszerzonej o komponent ponadnarodowy z partnerem zagranicznym uczestniczącym w Forum, istnieje możliwość uwzględnienia w ramach budżetu współpracy ponadnarodowej - kosztów jej nawiązania. Jednakże do tego momentu Beneficjent bierze udział w Forum i ponosi koszty z nim związane na własne ryzyko.

Nowa formuła

Nowością w przypadku organizacji najbliższego Forum będzie proces znacznie wcześniejszego niż dotychczas doboru partnerów ponadnarodowych pod kątem zgodności merytorycznej projektów oraz próba zainicjowania współpracy jeszcze przed samym wydarzeniem (kontakt mailowy/telefoniczny między Beneficjentem PO KL z Polski i potencjalnym partnerem zagranicznym). W konsekwencji, Forum będzie spotkaniem instytucji wstępnie deklarujących chęć współpracy i chcących uszczegółowić jej zakres i wyjaśnić wątpliwości z udziałem facylitatorów. Istnieje także możliwość nawiązania podczas Forum nowych kontaktów międzynarodowych, niezależnie od wcześniejszych rozmów w procesie wstępnego doboru.

Sposób zgłoszenia

Projekty na forum należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej w postaci wypełnionych po angielsku opisów projektów, tzw. fiszek projektowych. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl, termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 28 lutego br.

Przy wypełnianiu fiszki szczególną uwagę należy zwrócić na precyzyjne opisanie potrzeby realizacji projektu we współpracy ponadnarodowej (problemu do rozwiązania) jako kluczowego elementu decydującego o możliwości znalezienia potencjalnego partnera ponadnarodowego. Wszystkie fiszki projektowe będą gromadzone w bazie danych "Fishing Pool" Krajowej Instytucji Wspomagającej, dając możliwość znalezienia partnera nie tylko podczas planowanego Forum.

Ze względów logistycznych, po zakończeniu rekrutacji i stworzeniu listy uczestników Forum, w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń, będzie stworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji projektodawcy z uczestnictwa w Forum, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna organizacja z listy rezerwowej.

Warto mieć na uwadze, iż w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rośnie szansa na odpowiednie dopasowanie zagranicznych instytucji i nawiązanie współpracy, ponieważ zgłaszane fiszki będą systematycznie przekazywane stronie szwedzkiej w celu doboru odpowiednich projektów pod kątem rozmów mających na celu nawiązanie partnerstw ponadnarodowych.

Kwestie organizacyjne

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania we własnym zakresie. Językiem forum będzie wyłącznie język angielski (nie będzie tłumaczenia). Szczegółowy program Ponadnarodowego Forum Partnerskiego i informacje organizacyjne zostaną przekazane w terminie późniejszym, w miarę ich uzyskania od instytucji szwedzkiej, będącej głównym organizatorem wydarzenia.