Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o konkursach

data publikacji: 12-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających konkursach otwartych, w ramach następujących Działań/ Poddziałań:

 • 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 
 • 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, 
 • 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 
 • 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 
 • 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
 • 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 
 • 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 
 • 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, 
 • 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 
 • 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
 • 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
 • 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
 • 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, 
 • 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, 
 • 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków na dzień 05.11.2008 r.

Działanie/
Poddziałanie
Alokacja
Stan zakontraktowania
Termin
kolejnego KOP
6.1.1
17 481 225,00 zł
15 698 115,69 zł
-
6.1.2
4 855 896,00 zł
4 565 651,07 zł
-
6.2
14 070 254,00 zł
brak podpisanych umów
12.11.2008
6.3
1 595 513,00 zł
184 410,00 zł
-
7.2.1
14 453 144,00 zł
11 884 322,41 zł
-
7.2.2
8 671 866,00 zł
2 894 063,42 zł
-
7.3
5 781 257,00 zł
brak podpisanych umów
24.11.2008
8.1.1
47 985 394 ,00 zł
39 445 014,09 zł
-
8.1.2
16 896 266,00 zł
3 201 000,24 zł
-
8.1.3
1 148 946,00 zł
brak podpisanych umów
-
8.2.1
6 758 506,00 zł
715 220,00
12.11.2008
9.1.1
12 931 366,00 zł
2 086 415,15 zł
-
9.1.2
25 601 370,00 zł
10 866 060,48 zł
-
9.2
27 426 187,00 zł
1 305 220,05 zł
-
9.3
9 829 038,00 zł
460 138,00 zł
-
9.4
5 152 319,00 zł
brak podpisanych umów
-
9.5
7 577 565,00 zł
1 539 838,00 zł
-
9.5 pilotaż
400 000,00 zł
343 508,33 zł
-

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że kwota dotycząca stanu wykorzystania dotyczy podpisanych umów z Beneficjentami i obrazuje stan na dzień 05.11. 2008 roku.

Jednocześnie nadmieniam, że nadal trwa proces podpisywania umów z wyłonionymi projektodawcami, po zakończeniu którego znana będzie kwota pozostająca do zakontraktowania lub konkursy zostaną zamknięte z powodu wyczerpania środków. Przedmiotowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl w „Aktualnościach”.