Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca możliwości zwiększenia wartości projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PO KL

data publikacji: 28-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z uwagi na pozostałe do wykorzystania środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację projektu w roku 2014. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przeanalizowanie założeń Państwa projektu i złożenie w terminie do dnia 7 marca br. wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zwiększoną wartość projektu. Wraz z wnioskiem należy złożyć pismo przewodnie informujące o kwocie zwiększonej wartości dofinansowania.

Jednocześnie zaznaczam, iż w przypadku zwiększenia wnioskowanej kwoty, zmianie ulega również wartość wkładu publicznego Beneficjenta.