Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. PO KL - Ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 18-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach naboru do projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL wpłynęło 448 Wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z § 4 pkt 9 Regulaminu stypendialnego Wnioski o przyznanie stypendium spełniające wszystkie kryteria w części A zostaną przekazane do oceny w części B. Każdy uczeń pełnoletni / Reprezentant zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny Wniosku o przyznanie stypendium.

Zgodnie z § 10 pkt 6 Regulaminu stypendialnego Uczeń, który w trakcie trwania Projektu osiągnął pełnoletność zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym WUP w Poznaniu.

Ogłoszenie Listy rankingowej Wniosków obejmującej Listę osób rekomendowanych do dofinansowania oraz Listę rezerwową planowane jest w I kwartale 2014 r.

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia Wnioskuo przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania poniżej) w formie papierowej, w terminie 15 października 2013 r. - 15 listopada 2013 r. włącznie.

Wnioski należy składać:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Św. Wawrzyńca 11. (za datę wpływu Wniosku o przyznanie stypendium do WUP w Poznaniu uznaje się datę nadania Wniosku u operatora pocztowego).

Dodatkowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 18 lub 61 846 38 01.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zaproszenie do konsultacji Regulaminu stypendialnego w ramach projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 26-09-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do konsultacji Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w roku szkolnym 2013/2014.

Termin konsultacji: uwagi można zgłaszać do dnia 4.10.2013 r.

Forma konsultacji: pisemna, poprzez wypełnienie Formularza konsultacji Regulaminu stypendialnego i wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: m.tomys@wup.poznan.pl lub poprzez złożenie w sekretariacie WUP w Poznaniu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań, Budynek E.

Dodatkowych informacji dotyczących Regulaminu stypendialnego udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego