Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugi nabór Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 03-03-2014

Termin składania Wniosków o przyznanie stypendium:
od 3 marca do 31 marca 2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach naboru do projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL wpłynęło 448 Wniosków o przyznanie stypendium, z czego rekomendowanych do otrzymania dofinansowania zostało 393. Zgodnie z § 4 pkt 15 Regulaminu stypendialnego z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających kryteria (zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu stypendialnego) w stosunku do dostępnych środków w danym Roku szkolnym, decyzją Dyrektora WUP w Poznaniu ogłoszono drugi nabór Wniosków, obniżając wysokość średniej ocen do 4,75.

W ramach drugiego naboru do projektu wsparciem finansowym zostanie objętych 107 uczniów, którzy spełniają kryteria dostępu, zgodnie z § 2 pkt 4 Regulaminu stypendialnego:

 1. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych);
 2. są Uczniami szkół, których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego;
 3. których średnia ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego 2012/2013 wyniosła minimum 4,75 (UWAGA! Zmiana – wysokość średniej ocen uległa obniżeniu);
 4. na koniec roku szkolnego 2012/2013 uzyskali minimum 2 oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Jeżeli przedmiot nie występuje na świadectwie szkolnym za rok 2012/2013 uwzględnia się ocenę z tego przedmiotu wyłącznie ze świadectwa
  za rok 2011/2012;
 5. dochód w Rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium tj. z roku 2012, nieprzekraczający dwukrotność progu określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012, poz. 959) - 1 078,00 zł netto (2 x 539, 00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem Rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko niepełnosprawne (zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 1 246,00 zł netto (2 x 623,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1 078,00 zł netto lub 1 246,00 zł netto uniemożliwia otrzymanie stypendium;
 6. wraz z Wnioskiem, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu stypendialnego złożą wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z § 3 pkt 4 Regulaminu stypendialnego.

Dokumenty:

Zgodnie z § 3 pkt 4 Regulaminu stypendialnego do Wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. (bez Instrukcji wypełnienia) – stanowiące załącznik nr 1 do Wniosku, w tym Oświadczenie o dziecku niepełnosprawnym (obowiązkowe tylko w przypadku gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko niepełnosprawne) zgodnie z § 2 pkt 4 e.
 2. IPREU, stanowiący załącznik nr 2 do Wniosku.
 3. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne Ucznia w roku szkolnym 2012/2013 w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, zgodnie z § 1 pkt 16 i 17 Regulaminu stypendialnego (tzn. zdobycie statusu laureata lub finalisty w olimpiadach, konkursach i turniejach w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych lub technicznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim), potwierdzone za zgodność z oryginałem (zgodnie z § 1 pkt 21 Regulaminu stypendialnego).
 4. kopię świadectwa z zakończenia roku szkolnego 2012/2013, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (zgodnie z § 1 pkt 21 Regulaminu sstypendialnego). Jeżeli dany przedmiot nie występuje na świadectwie szkolnym za rok szkolny 2012/2013 należy załączyć kopię świadectwa za rok szkolny 2011/2012 potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Miejsce składania Wniosków o przyznanie stypendium:

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem – „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Św. Wawrzyńca 11 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań (za datę wpływu Wniosku o przyznanie stypendium do WUP w Poznaniu uznaje się datę nadania Wniosku u operatora pocztowego).

Kontakt:

Informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 846 38 18 lub 61 846 38 01.

Uwaga!

Osoby, których Wnioski o przyznanie stypendium zostały rekomendowane do dofinansowania, zgodnie z listą rankingową z dnia 26 lutego 2014 r. dostępną na stronie internetowej WUP w Poznaniu: www.efs.wup.poznan.pl
nie mogą ponownie aplikować w ramach obecneg o naboru.

Osoby, których Wnioski o przyznanie stypendium nie przeszły pozytywnie procedury oceny formalnej i zostały odrzucone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie:

15 października – 15 listopada 2013 r.,
a spełniają, kryteria dostępu określone w § 2 pkt 4 Regulaminu stypendialnego,
mogą ponownie aplikować w ramach obecnego naboru.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin stypendialny

Informacja dotycząca zmian w Regulaminie stypendialnym