Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca rozliczania wydatków poniesionych na opracowanie standardowych dokumentów stosowanych w procesie rekrutacji i realizacji projektu

data publikacji: 02-04-2014

W związku z wynikami audytu Komisji Europejskiej (KE) przeprowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w listopadzie 2012 r. oraz dokonanymi ustaleniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w projektach, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje następujące informacje.

Podczas przeglądu wniosków o płatność w ramach projektów szkoleniowych oraz dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej stwierdzono, iż wielokrotnie rozliczano wydatki poniesione na opracowanie standardowych dokumentów stosowanych w procesie rekrutacji i realizacji projektu (zasady rekrutacji, zasady w zakresie rozdzielania dotacji, umowa z uczestnikiem, testy predyspozycji, deklaracje uczestników, itp.). W związku z tym, iż ww. projekty są typowe i realizuje je szereg podmiotów w ramach różnych Działań PO KL, Europejski Fundusz Społeczny ponosi koszty wielokrotnego opracowania dokumentów, które mają charakter standardowy i raz opracowane mogłyby być wykorzystywane w wielu projektach.

Należy mieć na uwadze, iż kwalifikowalność wydatków zadeklarowanych w budżetach projektów oraz we wnioskach o płatność jest uważnie weryfikowana, z uwzględnieniem zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, zgodnie z którymi podstawową zasadą kwalifikowalności jest ich niezbędność dla realizacji projektu oraz racjonalność i efektywność. Przed zaakceptowaniem wydatków dotyczących sporządzenia zestawu dokumentów stosowanych w procesie rekrutacji i realizacji przedsięwzięcia brana jest pod uwagę zasadność danego wydatku, np. czy beneficjenci/wykonawcy zewnętrzni nie powinni dysponować wzorami dokumentów wykorzystywanymi na potrzeby ich bieżącej działalności lub innych realizowanych projektów.

Wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność są wnikliwie analizowane pod kątem występowania wydatków, których poniesienie w ramach projektu jest niecelowe i nie przynosi wartości dodanej.