Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy realizacji projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL

data publikacji: 15-04-2014

W związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca br., Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie bezprawnego wykorzystywania znaku towarowego European Computer Driving Licence (ECDL) w ramach projektów w Poddziałaniu 9.6.2.

W celu zachowania wysokiej jakości form wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałania 9.6.2, do Planów Działania regionalnych instytucji pośredniczących PO KL wprowadzono kryterium dostępu o treści „W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycia przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer Driving Licence (ECDL)”. Oznacza to, że wszyscy projektodawcy realizujący w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL kursy lub szkolenia w obszarze ICT, mają obowiązek przeprowadzenia działań zmierzających do formalnego potwierdzenia kompetencji uzyskanych przez uczestników projektów w efekcie zaplanowanych i przeprowadzonych w projekcie działań. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję (organizatora szkolenia) odpowiedniego dokumentu (certyfikatu) po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia. Niemniej jednak nie ma to na celu wskazywania konkretnego certyfikatu, jako jedynego możliwego sposobu potwierdzenia efektów uczenia. Przywołany w treści kryterium European Computer Driving Licence (ECDL) odnosi się do minimalnego poziomu kompetencji, który powinny osiągnąć osoby objęte wsparciem w ramach projektu. Oznacza to, że projektodawca w ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie powinien zapewnić jego uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie co najmniej równoważnym bądź szerszym niż zakres przewidziany dla różnych poziomów i rodzajów ECDL. Nie oznacza to jednak, że w ramach projektu kwalifikowane będą tylko te szkolenia, które zakończą się wydaniem certyfikatu ECDL. Jednocześnie niedopuszczalne jest wykorzystywanie nazwy certyfikatu ECDL w przypadku potwierdzenia efektów kształcenia uzyskanych w kursach innych niż ECDL.

W związku z powyższym IZ PO KL nie ogranicza możliwości zastosowania w projekcie innych certyfikatów potwierdzających odpowiednie efekty kształcenia. Podstawą do oceny spełnienia powyższego kryterium jest wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych szkoleń bądź kursów jest co najmniej równoważny z zakresem kompetencji przewidzianych na różnych poziomach ECDL. Jednocześnie katalog kompetencji przypisany do poszczególnych certyfikatów ECDL powinien być traktowany jako punkt odniesienia dla innych certyfikatów wystawianych uczestnikom projektów w ramach Poddziałania 9.6.2.

Instytucja Zarządzająca PO KL jeszcze raz podkreśla, iż ECDL jest zatwierdzonym znakiem towarowym, w związku z czym nie może być bezprawnie wykorzystywany do określenia poziomu egzaminów i certyfikatów przez podmioty, które nie posiadają licencji do posługiwania się tym znakiem, nawet jeżeli prowadzą kursy na równoważnym poziomie.