Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2008 | Listopad | Kolejny KOP 6.1.2

Kolejny KOP 6.1.2

data publikacji: 19-11-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że kolejne posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/6.1.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie odbędzie się w dniu 24 listopada 2008 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy go złożyć do dnia 21 listopada br.

Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.