Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3 PO KL - Ocena Wniosków o przyznanie stypendium w ramach drugiego naboru

data publikacji: 08-05-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w ramach drugiego naboru do projektu pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3 PO KL wpłynęły 172 Wnioski o przyznanie stypendium. Zgodnie z § 4 pkt 9 Regulaminu stypendialnego Wnioski o przyznanie stypendium spełniające wszystkie kryteria w części A zostaną przekazane do oceny w części B. Każdy uczeń pełnoletni / Reprezentant zostanie poinformowany pisemnie o wynikach oceny Wniosku o przyznanie stypendium.

Ogłoszenie Listy rankingowej Wniosków obejmującej Listę osób rekomendowanych do dofinansowania oraz Listę rezerwową planowane jest w II kwartale 2014 r.

Zgodnie z § 10 pkt 6 Regulaminu stypendialnego Uczeń, który w trakcie trwania Projektu osiągnął pełnoletność zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym WUP w Poznaniu.

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego