Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

IV spotkanie otwarte dla Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

data publikacji: 15-05-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich zaprasza do udziału w IV spotkaniu otwartym dla Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w 11 czerwca 2014 roku w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE).

Planowana liczba uczestników spotkania to 25 przedstawicieli instytucji/podmiotów, które są:

  • w trakcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej,
  • i/lub projektodawców, których projekty zostały zarekomendowane do dofinansowania i są w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej,
  • a także beneficjentów, którzy zgłosili do IP/IP2 wniosek o rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy i uzyskali wstępną akceptację takiego rozszerzenia (obecnie znajdują się na etapie podpisywania umowy o współpracy ponadnarodowej i/lub aneksu do umowy o dofinansowanie projektu itp.).

Zakłada się udział po jednym reprezentancie z danej instytucji. Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do 23 maja br. O przyjęciu na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większego niż zaplanowane zainteresowania udziałem w spotkaniu, osobom, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, KIW CPE zaproponuje dodatkowe spotkanie w innym terminie, o czym poinformuje odpowiednio wcześniej.

Formuła spotkania zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz przedstawicielami KIW na temat problemów, wątpliwości, dobrych i złych praktyk związanych z realizacją tego typu projektów, a także z upowszechnianiem ich rezultatów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie do KIW zgłoszenia zawierającego następujące dane:

  1. imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę beneficjenta,
  2. informację, czy uczestnik jest zainteresowany konsultacjami indywidualnymi,
  3. konkretne pytania/zagadnienia, które uczestnik chciałby poruszyć podczas spotkania,
  4. informację, czy uczestnik zechciałby podzielić z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniami z realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w postaci krótkiego wystąpienia.

Zgłoszenia należy przesyłać do KIW na adres: magdalena.karczewska@cpe.gov.pl w terminie do 23 maja br. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.