Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE

data publikacji: 30-05-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż opublikowana została najnowsza wersja dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Wprowadzone w dokumencie zmiany podyktowane były koniecznością dostosowania obowiązującego na gruncie polskim dokumentu do wydanej 19 grudnia 2013 r. przez Komisję Europejską Decyzji C (2013) 9527, w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Obowiązujący obecnie na poziomie unijnym dokument w sposób istotny modyfikuje obowiązujące dotychczas wytyczne, wprowadzając m.in. szereg zmian uwzględniających dotychczasowe doświadczenia wynikające z przeprowadzonych audytów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W polskim dokumencie uwzględniono również zmianę podejścia Komisji Europejskiej do oceny szkodliwości nieprawidłowości stwierdzanych w ramach zamówień nie objętych lub objętych jedynie częściowo przepisami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i zrównania przypisanych im stawek procentowych ze stawkami właściwymi do tej pory dla zamówień w całości podlegających dyrektywom unijnym. Dokument ma zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r.

Do pobrania: