Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 04-06-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zakończono ocenę merytoryczną 429 wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego (poniżej do pobrania Lista rankingowa).

W roku akademickim 2013/2014 zaplanowano przydzielenie 100 stypendiów doktorantkom / doktorantom, których wnioski podczas oceny merytorycznej otrzymają najwyższą ilość punktów. Wnioski znajdujące się na Liście rankingowej, na pozycjach od 1 do 98 włącznie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Ze względu na równą ilość punktów otrzymanych przez wnioski znajdujące się na pozycjach od 99 do 105, zgodnie § 8 pkt 6 Regulaminu Stypendialnego odbędzie się jawne losowanie wniosków, które zostaną rekomendowane do dofinansowania. Zainteresowane osoby o terminie losowania zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

Do pobrania:


Co dalej? – informacja dla osób, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania

Osoby, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania tj. wnioski znajdujące się na Liście rankingowej na pozycjach od 1 do 98 włącznie są zobligowane do przesłania w terminie do 9 czerwca br. na adres e-mail: doktoranci@wup.poznan.pl:

 1. wypełnionego Oświadczenia dotyczącego podwójnego finansowania stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu Stypendialnego. Dla każdego otrzymanego przez Doktoranta świadczenia finansowanego ze środków publicznych należy wypełnić osobną tabelę wraz z oświadczeniem znajdującym się pod nią (wzór tabeli i oświadczeń należy skopiować odpowiednią ilość razy). Oświadczenie zostanie podpisane przez Doktoranta w dniu zawarcia umowy stypendialnej. Ostateczna decyzja o wysokości stypendium lub jego nieprzyznaniu zostanie podjęta na podstawie analizy ww. Oświadczenia zgodnie z § 9 Regulaminu Stypendialnego;
 2. wypełnionego Zakresu danych osobowych uczestnika projektu stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu Stypendialnego. Dokument zostanie podpisany
  przez Doktoranta w dniu zawarcia umowy stypendialnej;
 3.  danych niezbędnych do sporządzenia umowy stypendialnej:
  • numer rachunku bankowego doktoranta/doktorantki, na który zostanie przekazane stypendium,
  • adres zamieszkania (tylko jeśli inny niż podany wcześniej w dokumentach złożonych do WUP w Poznaniu):
   • ulica, nr domu/lokalu,
   • miejscowość zamieszkania,
   • kod pocztowy i poczta.

Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie WUP w Poznaniu, przedstawiając szczegółowe wyjaśnienie.

Po weryfikacji ww. oświadczeń na bieżąco będą przygotowywane umowy stypendialne. O kolejnych etapach procedury przyznawania stypendium i wsparcia towarzyszącego, w tym terminie podpisania umowy stypendialnej, WUP w Poznaniu będzie informował telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego