Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

data publikacji: 16-06-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.). W dniu 4 czerwca br. projekt rozporządzenia został przekazany do podpisu Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a następnie zostanie skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, zaś przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca br.

Potrzeba nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia wynikała z konieczności zapewnienia podstawy prawnej dla udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis po dniu 30 czerwca br. - w związku z wygaśnięciem rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

W ramach dokonanej nowelizacji rozporządzenia przedłużony został okres udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach PO KL do dnia 31 grudnia 2015 r. poprzez odwołanie do aktualnie obowiązujących rozporządzeń Komisji Europejskiej, tj.:

  • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz
  • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania. 

Jednocześnie ze względu na wygaśniecie z dniem 31 grudnia 2014 r. ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. wszelka pomoc udzielana w ramach PO KL będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

Nowe rozporządzenie Komisji w sprawie pomocy de minimis (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013) wprowadza pewne modyfikacje zasad udzielania pomocy de minimis, które różnią się od dotychczas stosowanych rozwiązań. Przedmiotowe zmiany obejmują w szczególności:

  • wprowadzenie definicji „jednego przedsiębiorstwa", które obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze powiązane ze sobą co najmniej jednym ze stosunków, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit a-d rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 - zmiana ta pociąga za sobą obowiązek spoczywający na podmiocie udzielającym pomocy do weryfikacji powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorstwem ubiegającym się o pomoc a innymi jednostkami gospodarczymi, w celu stwierdzenia, czy nie tworzą one jednego organizmu gospodarczego - a tym samym, czy pomoc de minimis udzielona na rzecz tego przedsiębiorstwa nie przekracza dopuszczalnych limitów pomocy, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji;
  • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego towarów do wysokości 200 000 euro w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, w przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi dodatkową działalność gospodarczą, w odniesieniu do której stosuje się limit 200 000 euro oraz zapewniło rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub wyodrębniło przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej - tym samym, począwszy od dnia 1 lipca br. podmioty udzielające pomocy zostaną zwolnione z obowiązku badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa ubiegającego się o przyznanie pomocy de minimis.

Ponadto, w ramach dokonanej nowelizacji rozporządzenia zostały wprowadzone dodatkowe zmiany wynikające z analizy doświadczeń związanych z udzielaniem pomocy publicznej w ramach PO KL, które obejmują:

  • dopuszczenie możliwości udzielania pomocy de minimis na szkolenia pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych – zmiana ta rozszerza definicję pracownika (§ 2 pkt 8) o osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

Niemniej jednak należy podkreślić, iż powyższa zmiana dotyczy jedynie pomocy na szkolenia udzielanej na zasadach pomocy de minimis i nie obejmuje wszystkich przypadków udzielania pomocy publicznej na szkolenia w ramach PO KL, tj. pomocy udzielanej zgodnie z art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (tzw. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). W art. 5 lit. b) Załącznika I przedmiotowego rozporządzenia wskazano, iż w skład personelu wchodzą osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego. Tymczasem, zgodnie z przepisami prawa krajowego (art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na możliwość stosowania odstępstwa od powyższej reguły, które zostało usankcjonowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 września 1997 r., II UKN 232/97, o nadaniu danemu stosunkowi prawnemu cech stosunku pracy decyduje przede wszystkim charakter zawartej umowy. A zatem, dokonując oceny występowania cech charakterystycznych dla stosunku pracy należy brać pod uwagę w szczególności takie elementy jak: podporządkowanie typu pracowniczego, czas pracy i miejsce jej wykonywania. Tym samym, w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość udzielania pomocy publicznej na szkolenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej, o ile charakter zawartej umowy posiada cechy stosunku pracy, o których mowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

  • uwzględnienie w katalogu wydatków objętych pomocą de minimis pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych – należy podkreślić, że katalog wydatków objętych pomocą de minimis ma co do zasady charakter otwarty i pomoc ta może być udzielona na dowolny rodzaj wydatku przewidziany w projekcie PO KL. Niemniej jednak, potrzeba doprecyzowania zasad udzielania pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia wynikała ze specyfiki udzielanego wsparcia, jak również potrzeby zapewnienia większej trwałości nowo utworzonych miejsc pracy. W tym celu wprowadzone zostały dodatkowe warunki udzielania pomocy, które obejmują: wymóg zapewnienia wzrostu netto liczby pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie oraz obowiązek zapewnienia nieprzerwanego zatrudnienia pracownika przez okres co najmniej 12 miesięcy (wcześniejsze zwolnienie pracownika może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych).

Zgodnie z przepisami przejściowymi, określonymi w § 2 projektu rozporządzenia, do umów o dofinansowanie projektu oraz umów o przystąpieniu do projektu (tzw. umów wewnątrz projektowych), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Tym samym, wszelka pomoc udzielana w projektach PO KL do dnia 1 lipca br. podlega regulacjom określonym w dotychczasowych przepisach prawnych. Z kolei, pomoc udzielona począwszy od dnia 1 lipca br., w tym pomoc udzielona na podstawie umów o dofinansowanie projektu, a także umów o przystąpieniu do projektu zwartych na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 1 lipca br., udzielana jest zgodnie z przepisami znowelizowanego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wraz z korespondencją prowadzoną w toku konsultacji międzyresortowych uzgodnień i opiniowania projektu jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (http://legislacja.rcl.gov.pl).