Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko IZ PO KL w zakresie interpretacji przepisów oraz pytań dotyczących kwalifikowalności wydatków

data publikacji: 26-06-2014

W związku z częstymi prośbami o interpretację przepisów oraz pytaniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) kierowanymi do Instytucji Zarządzającej (IZ) przez beneficjentów, WUP w Poznaniu informuje, że to instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie projektu, tj. odpowiednio Instytucje Pośredniczące (IP) i Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2), są zobowiązane do udzielania wyjaśnień i wytycznych beneficjentom. To właściwa IP/IP2 jako strona ww. umowy dokonuje oceny prawidłowości działań beneficjenta w świetle zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej Wytyczne), obowiązujących przepisów prawa oraz zawartej umowy o dofinansowanie.

Jednocześnie, w przypadku wątpliwości IP/IP2 dotyczących określonego przez IZ PO KL systemu wdrażania programu, w tym zapisów Wytycznych, to najpierw IP2 powinny kierować swoje pytania do IP, a jeżeli będzie to niewystarczające, wtedy IP powinny zwracać się z zapytaniami do IZ PO KL.

IZ PO KL nie wydaje indywidualnych interpretacji w kwestii realizacji projektów, a otrzymane zapytania kieruje zgodnie z właściwością do IP/IP2.

W przypadku, gdy beneficjent i instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, zajmą odmienne stanowisko w kwestii zgodności wydatku z Wytycznymi, zasadne jest wydanie przez tę instytucję decyzji o zwrocie środków na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), od której służy odwołanie do IZ PO KL. Instytucja Zarządzająca PO KL będzie właściwa do zajęcia stanowiska w indywidualnej sprawie dopiero po otrzymaniu od beneficjenta odwołania od ww. decyzji.