Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca rozliczania kosztów związanych ze szkoleniami uczestników w ramach wydatków objętych stawkami jednostkowymi, w odniesieniu do projektów, których celem jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników

data publikacji: 01-07-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje informacje na temat rozliczania kosztów związanych ze szkoleniami uczestników w ramach wydatków objętych stawkami jednostkowymi, w odniesieniu do projektów, których celem jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników.

Przedmiotowa kwestia została wyjaśniona w FAQ dotyczącym uproszczonych metod rozliczania wydatków (pkt 10). Instytucja Zarządzająca PO KL wskazała w nim, że przyczyny dla których uczestnik przerwał udział w szkoleniu pozostają bez wpływu na ocenę kwalifikowalności wydatków rozliczanych stawkami jednostkowymi. Niemniej jednak, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uznało za zasadne zaktualizowanie dotychczasowego stanowiska w tej kwestii, a w szczególności dostrzeżono konieczność ujednolicenia zasad rozliczania wydatków związanych z uczestnictwem osób, które w trakcie realizacji szkoleń podjęły zatrudnienie – w projektach rozliczanych stawkami jednostkowymi oraz w projektach rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

W związku z powyższym, IZ PO KL przekazała zmienione brzmienie pkt 10 FAQ - cyt.: „W przypadku projektów, których nadrzędnym celem jest podjęcie przez uczestników zatrudnienia, zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy uznać za zakończenie udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Tym samym, wydatki związane z uczestnictwem ww. osoby, w tym również rozliczane za pomocą stawek jednostkowych, należy uznać za kwalifikowalne”.

Jednocześnie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że aktualizacja FAQ dotyczącego uproszczonych metod rozliczania wydatków planowana jest na lipiec br.