Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

data publikacji: 03-07-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Zakres zmian wprowadzony w SzOP obejmuje:

  • zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji dokonanych przez Instytucje Pośredniczące i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w ramach poszczególnych Działań Programu Kapitał Ludzki.

Do pobrania: