Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie pomiaru efektu zatrudnieniowego

data publikacji: 10-07-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pomiaru efektu zatrudnieniowego w projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, przekazuje wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w przedmiotowej kwestii.

Instytucja Zarządzająca PO KL wyjaśnia, iż moment zakończenia udziału w projekcie, podobnie jak cała ścieżka udziału osoby w projekcie, powinien wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Na przykład, w sytuacji gdy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, momentem zakończenia udziału w projekcie, po przeszkoleniu osoby, udzielenia jej doradztwa i dotacji na założenie działalności gospodarczej, jest otrzymanie 6–miesięcznego wsparcia pomostowego – zakończenie udziału następuje po udzieleniu tego wsparcia. W tym przypadku, aby uwzględnić osobę we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej, uczestnik powinien dostarczyć do projektodawcy zaświadczenie o prowadzeniu działalności po trzech miesiącach od momentu zakończenia udziału w projekcie. Zaświadczenie to stanowi potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu wsparcia udzielonego w ramach projektu.

W przypadku, kiedy osoba zakłada działalność gospodarczą w trakcie trwania projektu i moment zakończenia jej udziału, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, upływa po 12 miesiącach, powinna potwierdzić fakt prowadzenia firmy przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie. Osoba ta powinna dostarczyć do projektodawcy zaświadczenie o prowadzeniu działalności po trzech miesiącach od momentu zakończenia udziału w projekcie, tj. w tym konkretnym przypadku po 15 miesiącach prowadzenia firmy. Dostarczenie dokumentu po takim okresie w przypadku samozatrudnienia jest potwierdzeniem, że dana osoba faktycznie prowadziła działalność przez okres minimum trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, co jest wymogiem uwzględnienia jej we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej. Na podstawie dokumentu dostarczonego w krótszym okresie nie można dokonać weryfikacji okresu prowadzenia firmy, ponieważ jest on poświadczeniem faktu prowadzenia firmy w danym dniu. Podobna sytuacja wskazująca na konieczność weryfikacji zatrudnienia uczestnika projektu po trzech miesiącach od podjęcia zatrudnienia dotyczy umów o pracę na zastępstwo, w których okres zatrudnienia nie jest określony.

Jednocześnie IZ PO KL wyjaśnia, iż należy traktować rozłącznie kwestię monitorowania efektywności zatrudnieniowej po trzech miesiącach od momentu zakończenia udziału w projekcie i obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez ten czas. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013 uczestnik projektu ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków, jeżeli prowadzi firmę przez okres krótszy niż rok. Nie ma wymogu prowadzenia firmy przez okres 15 miesięcy, ale jeśli to ma miejsce i uczestnik prowadził firmę przez 3 miesiące od momentu zakończenia udziału w projekcie, który zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu upływa po 12 miesiącach, należy uwzględnić go we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej.

W opinii IZ PO KL powyższa kwestia nie wymaga doprecyzowania w Podręczniku PO KL, ponieważ wynika wprost z jego zapisów i nie ma innej możliwości udokumentowania podjęcia pracy na co najmniej trzy miesiące przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.