Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

'Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

data publikacji: 18-07-2014

WUP w Poznaniu przypomina, że zgodnie z § 7 pkt 1-5 Regulaminu Stypendialnego za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Poniesione wydatki muszą być zgodne z potrzebami naukowymi ucznia określonymi w IPREU. Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian kategorii wydatków zawartych w IPREU, jednakże każda taka zmiana możliwa jest wyłącznie na pisemny wniosek Ucznia pełnoletniego / Reprezentanta i akceptacji nowej kategorii wydatków przez WUP w Poznaniu.

Zgodnie z § 10 pkt 3 Regulaminu Stypendialnego, uczeń zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne do dnia 31 grudnia 2020 r., celem przedstawienia do wglądu pracownikowi WUP w Poznaniu lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli sposobu wydatkowania stypendium. W związku z powyższym nie należy przesyłać dokumentów księgowych (faktur, paragonów, rachunków) potwierdzających poniesione wydatki do siedziby WUP w Poznaniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu Stypendialnego we wrześniu br. wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie zobligowani do wypełnienia przesłanego formularza Sprawozdania z realizacji IPREU oraz Ankiety. Przedmiotowe dokumenty będą Państwo zobowiązani przesłać do siedziby WUP w Poznaniu, na adres: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, z dopiskiem: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania. W związku z powyższym nie należy składać do WUP w Poznaniu ww. dokumentów przed określonym terminem.

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 01 lub 61 846 38 18.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego