Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Listy Rankingowej – II nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu: ''Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych'' Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 07-08-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami projektowymi oraz zgodnie z § 4 pkt 18 Regulaminu Stypendialnego zostanie wypłaconych 9 stypendiów dla kolejnych Uczniów znajdujących się na liście rezerwowej.

Ponadto WUP w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z § 4 pkt 13 Regulaminu stypendialnego w przypadku osób, których Wnioski, w wyniku oceny otrzymały jednakową liczbę punktów pod uwagę zostaje wzięte kryterium dochodu netto w przeliczeniu na jedną osobę w Rodzinie Ucznia. Pierwszeństwo w ww. przypadku ma Uczeń, którego rodzina posiada najniższy dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Formularze Umowy stypendialnej oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie przeznaczone do wypełnienia przez Ucznia pełnoletniego/Reprezentanta rekomendowanego do otrzymania stypendium WUP w Poznaniu prześle za pośrednictwem operatora pocztowego. Poprawnie wypełnione dokumenty należy wysłać na adres WUP w Poznaniu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ww. dokumentów.

Załącznik: Lista rankingowa (.pdf)

Informacji na temat projektu udzielają pracownicy Oddziału Projektów Własnych pod numerem tel. 61 846 38 18 lub 61 846 38 01.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego