Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych zawiązane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE oraz dokumentu Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS

data publikacji: 25-09-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż wraz z aktualizacją dokumentu Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku, zmienione zostały także dokumenty: Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE oraz Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS.

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator PZP) zgodnie z pkt 2 ww. dokumentu znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014 r. Zasady ww. taryfikatora mają zastosowanie w odniesieniu do nowo ogłaszanych konkursów oraz do umów o dofinansowanie zawartych po dacie otrzymania pisma z dnia 2 czerwca 2014 r. (znak: DZF-IV-82252-187-DS/14, NK 149804) oraz do tych projektów, w których do umów o dofinansowanie nie załączono taryfikatora. Ponadto, w odniesieniu do uprzednio zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest poprzednia wersja taryfikatora, która obowiązuje beneficjenta i instytucję będącą stroną umowy, należy przypomnieć, że zmiana taryfikatora nie wymaga aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, do których załączono poprzednią wersję taryfikatora.

Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS (tzw. taryfikator zasady konkurencyjności) został dostosowany do aktualnego taryfikatora PZP. Taryfikator co do zasady znajduje zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 30 września 2014 r. Zasady ww. taryfikatora mają zastosowanie w odniesieniu do nowo ogłaszanych konkursów oraz do umów o dofinansowanie zawartych od 1 października br. oraz do tych projektów, w których do umów o dofinansowanie nie załączono taryfikatora. Ponadto, w odniesieniu do uprzednio zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, których załącznikiem jest poprzednia wersja taryfikatora, która obowiązuje beneficjenta i instytucję będącą stroną umowy należy zaznaczyć, iż zmiana taryfikatora nie wymaga aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie, do których załączono poprzednią wersję taryfikatora.

Do pobrania: