Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ankiety ewaluacyjne i Sprawozdania z realizacji pracy doktorskiej w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 01-10-2014

 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z § 3 pkt 1d i 1e Umowy Stypendialnej każdy Doktorant zobowiązany jest dostarczyć do WUP w Poznaniu Ankietę ewaluacyjną oraz Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej stanowiące załączniki nr 9 i 10 do Regulaminu Stypendialnego znajdującego się na stronie internetowej: www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Stypendia dla doktorantów - Regulamin Stypendialny na rok akademicki 2013/2014.

Wypełnione dokumenty należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres WUP w Poznaniu: ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań z dopiskiem „Stypendia dla doktorantów” w terminie do 31 października 2014 r.

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego