Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Objęcie wsparciem szkoleniowym w projektach objętych pomocą de minimis osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

data publikacji: 20-10-2014

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz licznymi zapytaniami odnośnie możliwości objęcia wsparciem szkoleniowym w projektach objętych pomocą de minimis osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko w przedmiotowej kwestii.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w polskim porządku prawnym przepisy rozporządzenia są aktem normatywnym nadrzędnym w stosunku do zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. W związku z tym, zastosowanie rozszerzonej definicji pracownika w przypadku projektów objętych pomocą de minimis jest możliwe niezależnie od aktualnego zapisu SzOP, który odwołuje się bezpośrednio do art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Pragnę również przypomnieć, iż rozszerzona definicja pracownika nie ma zastosowania do wszystkich przypadków pomocy na szkolenia - jeżeli pomoc ta jest udzielana na zasadach wyłączeń blokowych (tj. na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu), wówczas przez pracownika należy rozumieć kategorie osób wskazane § 2 pkt. 8 lit. a-c rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak również korzystny charakter wprowadzonej zmiany, która pozwala na objęcie wsparciem szkoleniowym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, należy poinformować, iż obowiązujące obecnie brzmienie kryterium dostępu nie wyklucza możliwości udzielania pomocy de minimis na szkolenie osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.