Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Program Gwarancje dla Młodzieży

data publikacji: 14-11-2014

Istota Gwarancji dla młodzieży: 
Celem uzupełnienia dotychczas prowadzonych, jak również planowanych na przyszłość nowych działań na rzecz młodzieży, w Polsce przyjęto kompleksowy program wsparcia młodych na rynku pracy – Gwarancje dla młodzieży. Przybiorą one formę działań wpływających bezpośrednio na zwiększenie możliwości zatrudniania ludzi młodych w wieku 15-29 lat.

Pod pojęciem Gwarancji dla młodzieży kryje się założenie zaproponowania wszystkim młodym osobom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu czy też innej formy pomocy prowadzącej do aktywizacji zawodowej w ciągu czterech miesięcy pozostawania bez pracy lub zakończenia kształcenia formalnego (okres czterech miesięcy będzie liczony od dnia przystąpienia danej osoby do projektu lub zarejestrowania we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy).

Odbiorcy wsparcia Gwarancji dla młodzieży:
W Polsce oferta Gwarancji dla młodzieży została dostosowana odpowiednio do potrzeb następujących grup:

 • osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę – osoby zaniedbujące obowiązek szkolny (do 16 roku życia) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia 18 roku życia); 
 • osoby w wieku 18-24 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (młodzież NEET) – w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, z obszarów wiejskich; 
 • osoby w wieku 18-25 lat zarejestrowane jako bezrobotni – w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych, niespełniający tym samym warunku dla klasyfikacji jako NEET; 
 • bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego w wieku 18-29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych (pożyczki udzielane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego).

Adresatami Gwarancji dla młodzieży są zarówno osoby młode pozostające w rejestrach bezrobotnych Powiatowych Urzędów Pracy, jak również młodzież NEET (Not in Education, Employment, or Training).

Przykładowe instrumenty wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży:

 • staże;
 • szkolenia; 
 • przygotowanie zawodowe; 
 • dofinansowanie studiów podyplomowych; 
 • dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji; 
 • stypendium na kontynuowanie nauki; 
 • bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe; 
 • dofinansowanie na zagospodarowanie w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania; 
 • wspieranie partnerstw, jak również realizacji przez nie działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy.

Realizatorzy Gwarancji dla młodzieży:

 

Realizatorzy na szczeblu centralnym:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS);
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR);
 • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (KG OHP);
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Realizatorzy na szczeblu regionalnym/lokalnym:

 • Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP);
 • Powiatowe Urzędy Pracy (PUP);
 • struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (OHP);
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionych pośredników finansowych;
 • partnerzy rynku pracy, w tym partnerzy społeczni, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawcy wyłonieni do realizacji Gwarancji dla młodzieży.

 

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych:
Finansowe uzupełnienie Gwarancji dla młodzieży stanowi Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative). Skierowano ją do regionów, w których poziom bezrobocia osób w wieku 15 – 24 lata przekracza 25%.

Gwarancje dla młodzieży będą realizowane zarówno ze środków krajowych, jak również przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.