Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Niewykorzystane środki w ramach dotacji rozwojowej na rok 2008

data publikacji: 01-12-2008

W nawiązaniu do pisma z dnia 29.10.2008 r. znak: WUP XI/5/5/12-9132/81.15/08 oraz Umowy dotacji rozwojowej na 2008 rok zawartej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), dotyczących wartości dotacji rozwojowej, która decyzją Rady Ministrów zostanie uznana jako środki niewygasające z końcem roku budżetowego 2008, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na fakt, że do chwili obecnej z wieloma beneficjentami nie zostały aneksowane Umowy (zgodnie z aktualnymi Zasadami finansowania PO KL), zgłoszone przez Państwa kwoty wykorzystane zostały przez WUP wyłącznie do oszacowania wartości środków niewygasających.

W związku z powyższym, bez względu na wartość zgłoszonych środków, całość otrzymanej dotacji rozwojowej można wydatkować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. Należy podkreślić, iż środki niewykorzystane do końca 2008 r. należy bezwzględnie zwrócić do dnia 15 stycznia 2009 r. na rachunek bankowy WUP w Poznaniu, z którego beneficjent otrzymał środki na realizację projektu.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż w celu rozliczenia środków pozostających na wyodrębnionym rachunku projektu, beneficjenci otrzymujący dotację rozwojową zobowiązani są do złożenia do dnia 15 stycznia 2009 r. rozliczenia kasowego środków otrzymanych w 2008 r. (według wzoru w załączeniu).

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z pracownikami WUP w Poznaniu pod nr tel. 0-61 846-38-81; 0-61 846-38-82; 0-61 846-38-87.

Zobacz: Wzór roliczenia kasowego.xls