Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat niewykorzystanych środków dotacji celowej 2014

data publikacji: 20-11-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL oraz Zasadami finansowania POKL z dnia 9 września 2014 roku, współfinansowanie otrzymane przez Beneficjentów w formie dotacji celowej - zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) - w części niewykorzystanej do końca 2014 roku (odpowiednio § 2009 – wydatki bieżące oraz § 6209 – wydatki majątkowe) podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku na odpowiednie rachunki bankowe Instytucji Pośredniczącej.

Ze względu na obowiązek weryfikacji przez IP prawidłowości zwrotów dokonanych przez Beneficjentów, WUP w Poznaniu prosi o zamieszczenie w tytule przelewu następujących informacji*:

  • numer projektu;
  • rodzaj zwróconych środków: niewykorzystane w związku z końcem roku budżetowego;
  • paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową:
    • § 2009 – środki bieżące z budżetu państwa,
    • § 6209 – środki majątkowe z budżetu państwa.

Ponadto w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania powyższego zwrotu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2015 roku, należy przesłać na adres WUP w Poznaniu rozliczenie kasowe środków otrzymanych w 2014 roku (załącznik nr 1) wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym saldo rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Akceptacja raportu kasowego przez IP oraz dostępność środków są warunkami przekazania zwróconych środków na początku kolejnego roku budżetowego.

Dodatkowo WUP w Poznaniu przypomina, iż rachunki bankowe IP są przeznaczone także do zwrotu środków z tytułu: nieprawidłowości oraz korekt finansowych, oszczędności na koniec projektu, przychodu czy odsetek narosłych na rachunkach bankowych**.

W związku z powyższym IP zwraca się z prośbą o szczegółowy opis dokonywanych przelewów.

Jednocześnie WUP w Poznaniu przypomina, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL oraz Zasadami finansowania POKL dofinansowanie, które Beneficjenci otrzymali na realizację projektów w formie płatności z budżetu środków europejskich (odpowiednio § 2007 – wydatki bieżące oraz § 6207 – wydatki majątkowe), nie podlega zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane jest zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Załączniki:


*) W związku z ograniczoną liczbą znaków w tytule przelewu informacje dotyczące zwróconych środków mogą być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację. Jeżeli zaś informacje nie mieszczą się w tytule przelewu można w dniu dokonania zwrotu przesłać wyjaśnienia drogą elektroniczną na adres: a.gaczkowska@wup.poznan.pl z podaniem w tytule wiadomości kwoty zwrotu oraz daty dokonania zwrotu.
**) Zgodnie z pkt 1.4.1 Zasad finansowania POKL z dn. 09.09.2014 r. odsetki zgromadzone przez Beneficjenta na rachunku bankowym od środków przekazanego dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa i z końcem roku podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na wskazany przez IP rachunek. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami odsetki stanowią dochód Beneficjenta (np. w przypadku Beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego).