Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Baza konkurencyjności

data publikacji: 26-11-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki poinformowała, iż w związku ze stanem prac nad systemem informatycznym o nazwie Baza konkurencyjności, służącym do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności, przewidywany termin uruchomienia bazy to 1 grudnia br. Jednocześnie obowiązek upublicznienia przez beneficjentów zapytań ofertowych to przełom roku (szczegółowa data zostanie podana w komunikacie Instytucji Zarządzającej PO KL, o którym mowa w pkt 5 lit a i pkt 10 podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Należy podkreślić, że w obecnej chwili system (jako pilotaż) jest przeznaczony dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dopiero w dalszej przyszłości beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, o czym zainteresowane instytucje zostaną poinformowane.

Wymóg obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyniku postępowania w Bazie konkurencyjności wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W swoich założeniach w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci PO KL (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu), jak i wnioskodawcy (podmioty, które złożyły wnioski o dofinansowanie, które zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13).

Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednocześnie beneficjenci PO KL, którzy dla danego zamówienia:

  • nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT), albo
  • jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto

także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.

Należy jednocześnie podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie Ci beneficjenci PO KL, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę, czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności.

System będzie wymagał od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. W czasie rejestracji system będzie wymagał podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku o dofinansowanie). W związku z powyższym, zarówno w narzędziu raportującym Oracle Discoverer Plus, jak i zastępującym go narzędziu Oracle Buisness Intelligence Enterprise Edition 11 g przygotowano i udostępniono wszystkim użytkownikom PO KL korzystającym z ww. narzędzi raport wskazujący numer ID każdego wniosku o dofinansowanie, który należy wpisać w polu rejestracji. Nazwa raportu w obu narzędziach to ID wniosku o dofinansowanie beneficjenta.

Beneficjenci w trakcie rejestracji do systemu powinni zgłosić się do swojego opiekuna projektu w instytucji w celu uzyskania przedmiotowego numeru. W związku z czym, opiekunowie powinni zapoznać się z numerami ID wniosku o dofinansowanie ich projektów na wypadek ewentualnego zgłoszenia beneficjenta.