Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków doktorantów o przyznanie stypendium

data publikacji: 05-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków doktorantów o przyznanie stypendium, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji ds. oceny merytorycznej, które odbyły się w dniach 26 – 28.11.2008 r. w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2, Priorytetu VIII, Programu Operacyjny Kapitał Ludzki.

LISTA RANKINGOWA w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2, Priorytetu VIII, Programu Operacyjny Kapitał Ludzki.

M-ce
Imię i nazwisko doktoranta
Tytuł
Średnia
ocen
1
Jędrzej Walkowiak
Nowe katalityczne reakcje sprzęgania winylosilanów i winyloboranów w syntezie związków boro- i borokrzemoorganicznych
43
2
Agnieszka Dobrzycka
Studia nad wiązaniem nasion w genetycznie zróżnicowanych potomstwach lucerny siewnej (Medicago sativa L. sl.)
42,5
3
Dominik Belter
Metody sterownia i planowania ruchu robota kroczącego w środowsku o nieuporządkowanym podłożu w oparciu o wielomodowy system pomiarowy
42
4
Krzysztof Walas
Strategie i algorytmy sterujące pokonywaniem przeszkód w nieuporządkowanym środowisku zurbanizowanym i w terenie otwartym przez sześcionożnego robota kroczącego.
42
5
Łukasz Piotr Janus
Udział tlenku azotu w nabytej odporności systemicznej ziemniaka na grzyb Phytophthora infestans
41,5
6
Marta Joanna Sawczak
Analiza supresorów nadwrażliwości na kwas abscysynowy u mutantów abh1 i cbp20 Arabidopsis thaliana
 
41,5
7
Mariusz Tichoniuk
Konstrukcja biosensora DNA z wykorzystaniem samoorganizującej się mieszanej monowarstwy przeznaczonego do detekcji mikroflory patogennej
w żywności na przykładzie Aeromonas hydrophila
41,5
8
Agnieszka Fiszer
Badania procesu interferencji RNA sekwencji powtórzonych CAG i CUG w kontekście terapii choroby Huntingtona i niektórych ataksji rdzeniowo - móżdżkowych
41,5
9
Joanna Mikołajczyk-Stecyna
Analiza asocjacji pomiędzy polimorfizmami wybranych genów metaloproteaz i ich inhibitorów a tętniakiem aorty brzusznej lub niedrożnością aortalno - biodrową
41
10
Paweł Michał Świtoński
Eksperymentalna aterapia choroby Huntingtona na modelu mysim modelu N171-Q82
41
11
Julia Dorota Staręga – Rosłan
Badanie mechanizmu biogenezy miRNA na etapie działania RNazy Drosha i Dicer
41
12
Wojciech Sawczuk
Badanie tarczowego układu hamulcowego w aspekcie możliwości jego diagnozowania
41
13
Anita Monika Spychaj
Identyfikacja gatunkowa mięsa na podstawie polimorfizmu rejonu PEVK titiny przy zastosowaniu metod elektroforetycznych i genetycznych
40,5
14
Małgorzata Maria Konieczna
Badanie splicingu alternatywnego u roślin
40,5
15
Patrycja Karolina Żak
Funkcjonalizacja liniowych i cyklicznych winylopodstawionych
(poli)siloksanów i silseskwioksanów w oparciu o reakcje metatezy krzyżowej i sililującego sprzęgania z alkenami
40,5
16
Anna Kasprowicz
Udział kontinuum ściana komórkowa – błona komórkowa – cytoszkielet w utrzymaniu integralności strukturalnej i funkcjonalnej komórek roślinnych
40,5
17
Anna Hadyńska
Analiza genetyczna zdolności do regeneracji roślin rzepaku (Brassica napus ssp. oleifera) w warunkach in vitro
40,5
18
Ryszard Mańczak
Ocena połączeń adhezyjnych falami ultrdźwiękowymi
40,5
19
Piotr Pawlak
Dojrzałość płciowa zwierząt a jakość oocytów pozyskanych w warunkach in vitro
40
20
Szymon Rogalski
Synteza i aktywność katalityczna siloksylowych kompleksów rutenu
40
21
Marta Joanna Biegańska
Możliwości wykorzystania kory z wierzby plecionkarskiej Salix amiericana do adsorbcji metali ciężkich z roztworów wodnych
40
22
Jakub Łukasz Cieślak
Polimorfizm i poziom ekspresji w tkance mięśniowej i tłuszczowej genów adipokin (ADIPOQ i RETN) świni domowej (Sus scrofa domestica)
40
23
Adam Pietrzykowski
Dar jako podstawa wolności w społeczeństwie informacyjnym
40
24
Maciej Jarzębski
Nanomateriały kompozytowe odwracalnie absorbujące wodór na bazie magnezu
40
25
Agnieszka Perek
Wpływ dodatków niemięsnych i rodzaje obróbki termicznej na powstawanie heterocyklicznych amin aromatycznych w mięsie wieprzowym poddanym ogrzewaniu
40
26
Wojciech Maria Jaśkowski
Algorytm ko ewolucyjny jako efektywna metoda rozwiązywania problemów opartych na testach.
40
27
Jacek Szulczyk
Ocena akustyczna turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu (VAWT) w obszarze zurbanizowanym
39,5
28
Emilia Konował
Hydroliza enzymatyczna preparatów skrobiowych w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym
39,5
29
Joanna Elżbieta Sulej – Chojnacka
Otrzymywanie liniowych polisacharydów na drodze hydrolizy enzymatycznej w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym
39,5
30
Andrzej Mikołajczak
Właściwości, aktywność fotokatalityczna materiałów mezoporowatych modyfikowanych jonami tytanu
39,5
31
Wojciech Giera
Kinetyka rozdziału ładunku i transport elektronu w fotosystemie I zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii
39,5
32
Anna Zujewska
Połączona analiza ekspresji genów STAT i SOCS oraz analiza haplotypowa jako miara przeżywalności przeszczepu nerek
39,5
33
Bartosz Kosma Rogoziński
Rozwój metod oznaczania GMO w żywności w oparciu o technikę real – time PCR w świetle wymagań PN – EN ISO/IEC 17025:2005
39,5
34
Marta Joanna Podralska
Podłoże genetyczne wybranych zespołów hamartomatycznych
39,5