Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki oceny merytorycznej Działanie 9.5

data publikacji: 22-12-2008

W związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie realizacji projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs numer PO KL/9.5/1/08 w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wydłuża procedurę informowania o wynikach oceny merytorycznej do 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia listy rankingowej. Pisma w przedmiotowej sprawie będą niezwłocznie wysyłane wnioskodawcom. Jednocześnie informuję, że lista rankingowa została zatwierdzona dnia 15 grudnia 2008 r. i podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.