Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Oznaczenie projektów przez Projektodawców

data publikacji: 22-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL każdy Beneficjent powinien być zobowiązany do oznaczania projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od momentu zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wynika to z faktu, iż wszystkie działania realizowane w ramach projektu powinny spełniać wymogi dotyczące oznaczania projektów, tak by później wydatki dotyczące tych działań uwzględnione we wniosku o płatność mogły zostać uznane za kwalifikowane. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której projektodawca, podejmujący się na własne ryzyko realizacji projektu przed podpisaniem umowy, ponosić będzie wydatki z naruszeniem zasad oznaczania projektów w ramach PO KL. Przyjęcie przez projektodawcę ww. zasad dotyczących oznaczania projektów przed podpisaniem umowy odbywa się na zasadzie dobrowolności. Instytucja Organizująca Konkurs dopuszczając możliwość rozpoczęcia realizacji projektu przed datą podpisania umowy poinformuje w dokumentacji konkursowej wnioskodawców o konieczności stosowania zasad oznaczania projektów w PO KL. Składając wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany konkurs projektodawca wyraża zgodę na związanie się postanowieniami dokumentacji konkursowej.

Przedmiotowa kwestia zostanie uregulowana w aktualizowanych obecnie Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL.