Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2

data publikacji: 22-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że na przedstawionej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzonej na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia widnieją wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną wniosków.

Jednakże ze względu na ograniczoną ilość środków alokacji przeznaczonej na powyższy konkurs do realizacji rekomendowanych zostało dziewięć pierwszych projektów o najwyższej liczbie przyznanych punktów.

Informacje na temat podpisanych umów z ww. Beneficjentami będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Informacje o projektach/Zawarte umowy.

W celu przystąpienia do projektu tj. chęci otrzymania m.in. dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy zgłaszać się bezpośrednio do Projektodawcy (jednostki będącej operatorem wsparcia), który będzie realizował projekt, w tym również prowadził rekrutację uczestników, zgodnie z zapisami w projekcie i przyjętym harmonogramem. W ramach projektu osoba fizyczna może uzyskać:

  • wsparcie doradczo – szkoleniowe, pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
  • środki na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych uczestników projektu (którzy na etapie realizacji ww. wsparcia zarejestrowali działalność gospodarczą) w formie jednorazowej bezzwrotnej dotacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa, do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), 
  • wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym oraz pomocy finansowej (bezzwrotnej), wypłacanej miesięcznie
    w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, która ma ułatwić pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.


Podkreślamy, iż WUP w Poznaniu nie prowadzi rekrutacji osób pragnących otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, za którą odpowiedzialni są wyłącznie Beneficjenci prowadzący otwarty nabór zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem telefonu 061 846 38 23.