Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

data publikacji: 22-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 1 grudnia br. zostały zatwierdzone Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, stanowiące element Systemu Realizacji PO KL.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do przedmiotowego dokumentu odnoszą się do modyfikacji roli i charakteru Planu Działania w tym:

  • Odzwierciedlenia przekształcenia PD w dokument planistyczno – operacyjny, 
  • Rezygnacji z części diagnostycznej i konieczności uzasadniania preferowanych form wsparcia, 
  • Wprowadzenia zasady niezmienności PD jako instrumentu planistycznego w okresie jego obowiązywania i realizacji. Jedynie w przypadku zmiany aktów prawnych, dokumentów programowych lub wytycznych mających wpływ na treść wszystkich PD IZ PO KL może w formie pisemnej powiadomić właściwe IP o konieczności wprowadzenia do treści PD we wskazanym terminie modyfikacji wynikających z zakresu powyższych zmian, 
  • Nadania PD charakteru wewnętrznego z jednoczesnym przyjęciem nowej formuły dla informacji zewnętrznej dla potencjalnych beneficjentów, podawanej do publicznej wiadomości. Ww. informacja powinna dotyczyć następujących elementów: przewidzianych form wsparcia, szczegółowych kryteriów wyboru projektów, harmonogramu konkursów, projektów systemowych oraz strategii realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych. Informacje te mogą być prezentowane zgodnie z polityką informacyjną danej Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, 
  • Usprawnienia modelu współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w opracowywanie PD. IZ PO KL ustala corocznie harmonogram prac nad PD komponentu centralnego i regionalnego PO KL do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok obowiązywania PD. Kryteria wyboru projektów zawarte w PD komponentu regionalnego podlegają zatwierdzenia przez KM PO KL, PD komponentu centralnego i regionalnego PO KL zatwierdzane są przez IZ PO KL, 
  • Wprowadzenia zmodyfikowanego wzoru PD oraz nowej instrukcji jego wypełniania.


Zobacz: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL