Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Szkolenia i konferencje organizowane przez WUP

W nowym okresie programowania 2007-2013, całość przewidzianych dla Polski środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczona na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, a projekty realizowane w ramach tego Programu będą koncentrować się na takich obszarach jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej, jak również promocja zdrowia.

W celu przybliżenia tematyki PO KL osobom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia z EFS w nowym okresie programowania, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje spotkania informacyjne.

W programie:

 • 18.04.2007
  Konkurs dobrych praktyk dla beneficjentów ZPORR.
 • 19.04.2007
  Europejski Fundusz Społeczny w Polsce w latach 2007-2013. Samorząd – lokalne sprawy, europejska jakość.
 • 24.05.2007
  Promocja i public relations dla beneficjentów ZPORR.
 • 21.06.2007
  Europejski Fundusz Społeczny w latach 2007-2013. Integracja społeczna i wpieranie obszarów wiejskich.
 • 28.08.2007
  Europejski Fundusz Społeczny w latach 2007-2013. Rynek pracy.
 • 20.09.2007
  Europejski Fundusz Społeczny w latach 2007-2013. Edukacja.
 • 18.10.2007
  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w kontekście nowego okresu programowania 2007 - 2013.
 • 13.11.2007
  Inauguracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 14.12.2007 
  Europejski Fundusz Społeczny w latach 2007 - 2013. Przedsiębiorczość.

   

Szczegółowych informacji na temat planowanych spotkań udziela Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego:
tel. 061 846 38 22/23, e-mail: infoefs@wup.poznan.pl