Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej

data publikacji: 12-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 19 grudnia 2008 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 224, poz. 1484).

Rozporządzenie to uwzględnia m.in. zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), a także doprecyzowuje dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma ono zastosowanie do wszystkich rodzajów umów zawieranych po tej dacie w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Do pobrania: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL