Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady systemu sprawozdawczości PO KL

data publikacji: 14-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dokonała zmian w Zasadach systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, których konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na początku grudnia 2008 roku.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie to:

  • zwolnienie Instytucji Pośredniczących PO KL i Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL z obowiązku sporządzania sprawozdań okresowych za II-gie półrocze; 
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania jednego sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego; 
  • wprowadzenie w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność odrębnej tabeli dotyczącej monitorowania przepływu uczestników w projektach systemowych Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.


Znowelizowane Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 obowiązują od dnia publikacji. Wnioski o płatność sporządzane od dnia opublikowania dokumentu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz sprawozdania z realizacji Działania i Priorytetu za 2008 rok należy sporządzić w oparciu o formularze zawarte w wyżej wymienionej wersji Zasad. 

Pliki do pobrania: