Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista umów podpisanych z doktorantami

data publikacji: 15-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę umów podpisanych z doktorantami w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2, Priorytetu VIII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lp.
Imię i nazwisko doktoranta
Tytuł
Data podpisania umowy
1
Agnieszka Perek
Wpływ dodatków niemięsnych i rodzaju obróbki termicznej na powstawanie heterocyklicznych amin aromatycznych w mięsie wieprzowym poddawanym ogrzewaniu
15.12.2008
2
Anna Kasprowicz
Udział kontinuum ściana komórkowa – błona komórkowa – cytoszkielet w utrzymaniu integralności strukturalnej i funkcjonalnej komórek roślinnych
23.12.2008
3
Agnieszka Dobrzycka
Studia nad wiązaniem nasion w genetycznie zróżnicowanych potomstwach lucerny siewnej (Medicago sativa L. sl.)
12.12.2008
4
Anna Hadyńska
Analiza genetyczna zdolności do regeneracji roślin rzepaku (Brassica napus ssp. oleifera) w warunkach in vitro
12.12.2008
5
Marta Sawczak
Analiza supresorów nadwrażliwości na kwas abscysynowy u mutantów abh1 i cbp20 Arabidopsis thaliana
 
12.12.2008
6
Piotr Pawlak
Dojrzałość płciowa zwierząt a jakość oocytów pozyskanych w warunkach in vitro
12.12.2008
7
Jakub Cieślak
Polimorfizm i poziom ekspresji w tkance mięśniowej i tłuszczowej genów adipokin (ADIPOQ i RETN) świni domowej (Sus scrofa domestica)
12.12.2008
8
Małgorzata Konieczna
Badanie splicingu alternatywnego u roślin
12.12.2008
9
Dominik Belter
Metody sterowania i planowania ruchu robota kroczącego w środowisku o nieuporządkowanym podłożu w oparciu o wielodomowy system pomiarowy
12.12.2008
10
Krzysztof Walas
Strategie i algorytmy sterujące pokonywaniem przeszkód w nieuporządkowanym środowisku zurbanizowanym i w terenie otwartym przez sześcionożnego robota kroczącego.
12.12.2008
11
Paweł Świtoński
Eksperymentalna aterapia choroby Huntingtona na modelu mysim modelu N171-Q82
12.12.2008
12
Mariusz Tichoniuk
Konstrukcja biosensora DNA z wykorzystaniem samoorganizującej się mieszanej monowarstwy przeznaczonego do detekcji mikroflory patogennej
w żywności na przykładzie Aeromonas hydrophila
12.12.2008
13
Wojciech Giera
Kinetyka rozdziału ładunku i transport elektronu w fotosystemie I zielonego glonu Chlamydomonas reinhardtii
12.12.2008
14
Andrzej Mikołajczak
Właściwości, aktywność fotokatalityczna materiałów mezoporowatych modyfikowanych jonami tytanu
12.12.2008
15
Łukasz Janus
Udział tlenku azotu w nabytej odporności systemicznej ziemniaka na grzyb Phytophthora infestans
12.12.2008
16
Adam Pietrzykowski
Dar jako podstawa wolności w społeczeństwie informacyjnym
12.12.2008
17
Joanna Sulej - Chojnacka
Otrzymywanie liniowych polisacharydów na drodze hydrolizy enzymatycznej w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym
12.12.2008
18
Marta Biegańska
Możliwości wykorzystania kory z wierzby plecionkarskiej Salix amiericana do adsorbcji metali ciężkich z roztworów wodnych
12.12.2008
19
Bartosz Rogoziński
Rozwój metod oznaczania GMO w żywności w oparciu o technikę real – time PCR w świetle wymagań PN – EN ISO/IEC 17025:2005
12.12.2008
20
Wojciech Jaśkowski
Algorytm ko ewolucyjny jako efektywna metoda rozwiązywania problemów opartych na testach
12.12.2008
21
Anita Spychaj
Identyfikacja gatunkowa mięsa na podstawie polimorfizmu rejonu PEVK titiny przy zastosowaniu metod elektroforetycznych i genetycznych
12.12.2008
22
Patrycja Żak
Funkcjonalizacja liniowych i cyklicznych winylopodstawionych
(poli)siloksanów i silseskwioksanów w oparciu o reakcje metatezy krzyżowej i sililującego sprzęgania z alkenami
12.12.2008
23
Maciej Jarzębski
Nanomateriały kompozytowe odwracalnie absorbujące wodór na bazie magnezu
12.12.2008
24
Emilia Konował
Hydroliza enzymatyczna preparatów skrobiowych w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym
12.12.2008
25
Szymon Rogalski
Synteza i aktywność katalityczna siloksylowych kompleksów rutenu
12.12.2008
26
Ryszard Mańczak
Ocena połączeń adhezyjnych falami ultrdźwiękowymi
12.12.2008
27
Julia Staręga-Rosłan
Badanie mechanizmu biogenezy miRNA na etapie działania RNazy Drosha i Dicer
12.12.2008
28
Anna Zujewska
Połączona analiza ekspresji genów STAT i SOCS oraz analiza haplotypowa jako miara przeżywalności przeszczepu nerek
12.12.2008
29
Jędrzej Walkowiak
Nowe katalityczne reakcje sprzęgania winylosilanów i winyloboranów w syntezie związków boro- i borokrzemoorganicznych
12.12.2008
30
Agnieszka Fiszer
Badania procesu interferencji RNA sekwencji powtórzonych CAG i CUG w kontekście terapii choroby Huntingtona i niektórych ataksji rdzeniowo - móżdżkowych
12.12.2008
31
Marta Podralska
Podłoże genetyczne wybranych zespołów hamartomatycznych
12.12.2008
32
Wojciech Sawczuk
Badanie tarczowego układu hamulcowego w aspekcie możliwości jego diagnozowania
12.12.2008
33
Jacek Szulczyk
Ocena akustyczna turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu (VAWT) w obszarze zurbanizowanym
12.12.2008
34
Joanna Mikołajczyk-Stecyna
Analiza asocjacji pomiędzy polimorfizmami wybranych genów metaloproteaz i ich inhibitorów a tętniakiem aorty brzusznej lub niedrożnością aortalno - biodrową
12.12.2008