Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rejestr Instytucji Szkoleniowych - Aktualizacja 2008

 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. ( § 4, ust. 1) w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych przypominamy, że instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru powinna poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w 2008 roku oraz zaktualizować dane zawarte we wcześniej złożonym wniosku, w terminie od 1 do 31 stycznia 2008 roku. Nie zaktualizowanie danych jest równoznaczne z wykreśleniem instytucji szkoleniowej z rejestru.
  UWAGA: Z uwagi na to, że we wniosku instytucja szkoleniowa musi podać dane za cały rok 2007 wnioski należy nadsyłać wyłącznie w styczniu 2008 roku a nie w terminie wcześniejszym.
  Aktualizacji danych należy dokonać zgodnie z zamieszczonymi poniżej wskazówkami:
 2. Aktualizacji danych w stosunku do danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru instytucja szkoleniowa dokonuje na formularzu wniosku (tym samym, który instytucja wypełniała przy rejestracji - do pobrania w punkcie "dokumenty, które należy pobrać" )
  z dopiskiem KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI - AKTUALIZACJA 2008, wypełniając te pozycje, w których nastąpiły zmiany w stosunku do pierwotnego wniosku lub zmiany w stosunku do zmian zgłoszonych wcześniej (np. zmiana siedziby, otwarcie i likwidacja oddziałów lub filii, zmiana nazwy). W tym drugim przypadku instytucja szkoleniowa załącza właściwy dokument potwierdzający zmianę ( w przypadku przesłania kopii - potwierdzony za zgodność z oryginałem).
 3. Instytucja szkoleniowa dokonuje aktualizacji danych przesyłając do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną poprzez uzupełnienie banneru (punkt "aktualizacja danych").
 4. Instytucja szkoleniowa dokonując aktualizacji danych drogą elektroniczną uzupełnia punkt "przyczyna zmiany" zaznaczając jedną z możliwości:
  • korekta błędnie wprowadzonych danych
  • kontynuacja działalności
  • zmiana w danych.
 5. Wszędzie tam, gdzie we wniosku występuje sformułowanie "w bieżącym roku kalendarzowym" należy ujmować dane dla 2008 roku (tematyka prowadzonych szkoleń, kadra prowadząca szkolenia, baza lokalowa, jej wyposażenie i środki dydaktyczne, metody oceny jakości szkoleń); natomiast w pozycjach, w których występuje sformułowanie w poprzednim roku kalendarzowym, dane powinny dotyczyć 2007 roku (liczba uczestników szkolenia; liczba osób przeszkolonych, liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy, którym udzielono pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po ukończeniu szkolenia).
 6. W dziale 3 - stan średnioroczny liczby i poziomu wykształcenia zatrudnionych wykładowców/trenerów na 2008 rok instytucja szkoleniowa powinna szacować w oparciu o stan średnioroczny z roku 2007 i plany na 2008. Za stan "średnioroczny" należy przyjmować sumę danych ze wszystkich miesięcy podzieloną przez 12 miesięcy.
 7. Jeżeli z informacji przesłanej przez instytucję szkoleniową w ramach aktualizacji nie wynikają zmiany określone w § 4, ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych z dnia 27 października 2004 roku (t.j. zmiana siedziby, otwarcie i likwidacja oddziałów lub filii) wydane wcześniej zaświadczenie o wpisie instytucji do rejestru pozostaje w mocy.