Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2009 | Styczeń | Termin KOP 8.1.1

Termin KOP 8.1.1

data publikacji: 16-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/07 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe, rozpocznie się w dniu 19 stycznia 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.