Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Termin KOP 7.2.1, 7.2.2 i 7.3

data publikacji: 19-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursów otwartych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII nr PO KL/7.2.1/1/08, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nr PO KL/7.2.2/1/08 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej oraz nr PO KL/7.3/1/08 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji rozpocznie się w dniu 19 stycznia 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursów będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.