Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca przygotowania wniosku o płatność

data publikacji: 21-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w celu przyspieszenia procesu weryfikacji wniosków o płatność, na wyciągach bankowych lub innych poświadczeniach wydatków ponoszonych w formie gotówkowej, stanowiących załączniki do wniosków o płatność, należy numerować pozycje rozliczanych wydatków, zgodnie z numeracją przedstawioną w Załączniku nr 1 wniosku o płatność. Przedmiotowa zasada dotyczy projektów realizowanych w ramach wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy, realizujących projekty w ramach Poddziałania 6.1.3).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż od 07.01.2009 r. należy stosować nowy formularz Załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia. Ponadto od 01.02.2009 r. wnioski o płatność należy składać wypełnione w Generatorze Wniosków Płatniczych (w aktualnej wersji).