Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2009 | Styczeń | Termin KOP 9.1.2

Termin KOP 9.1.2

data publikacji: 21-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, rozpocznie się w dniu 28 stycznia 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.