Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

data publikacji: 21-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wprowadzono modyfikacje do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium w ramach Wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Z uwagi na niższą niż planowana liczbę złożonych wniosków, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podjął decyzję o obniżeniu do 2 ocen kryterium liczby ocen celujących z przedmiotów kierunkowych oraz o przedłużeniu terminu składania dokumentów.

W związku z powyższym termin dostarczenia niezbędnych dokumentów uczniów przez właściwe Urzędy Gmin do Starostw Powiatowych upływa dnia 30 stycznia 2009 r.
Dalej, Starostwa Powiatowe uprawnione są do złożenia w formie jednego pliku dokumentów otrzymanych z Urzędów Gmin oraz wniosków uczniów złożonych przez szkoły ponadgimnazjalne. Termin przekazania dokumentów upływa dnia 4 lutego br., o godzinie 15.30 (wiążąca jest data stempla pocztowego). Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zastrzeżone).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż warunkiem ubiegania się przez ucznia o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium w szkole, do której uczęszcza, na formularzu stanowiącym integralną część Regulaminu przyznawania
i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009, w ramach Wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wraz z pozostałymi pięcioma załącznikami do Regulaminu.

Należy podkreślić, iż do ubiegania się o stypendium w ramach Wielkopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. rozpoczynają naukę lub uczą się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej); 
 2. posiadają stałe zameldowanie na terenie województwa wielkopolskiego; 
 3. ich średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec ostatniego roku szkolnego wynosi minimum 4,75; 
 4. na koniec ostatniego roku szkolnego posiadali przynajmniej 2 oceny celujące
  z 6 przedmiotów kierunkowych (matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, informatyka); 
 5. miesięczny dochód na osobę w ich rodzinie wyliczony na podstawie Ustawy
  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2003 r.,
  nr 228, poz. 2255 ze zmianami) w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych; 
 6. wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium przedstawią indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 061 846 38 23.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 w ramach „Wielkopolskiego regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” wraz z załącznikami