Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe uregulowania dotyczące zasady konkurencyjności

data publikacji: 21-01-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 19 stycznia 2009 r. obowiązuje znowelizowana zasada konkurencyjności. Nowe uregulowania zostaną zawarte w zaktualizowanej wersji Zasad finansowania PO KL.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Beneficjent ma możliwość wystąpienia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z wnioskiem o zmianę zapisów w formie aneksu w zawartych umowach o dofinansowanie projektu oraz w umowach, które zostaną zawarte na podstawie konkursów ogłoszonych według dotychczas obowiązujących zasad. Nowe uregulowania dotyczące zasady konkurencyjności w ramach PO Kapitał Ludzki zamieszczono poniżej.

 1. Beneficjent realizujący projekt w ramach PO Kapitał Ludzki ponosi wydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, w szczególności wszystkie wydatki ponoszone w projektach są konkurencyjne i efektywne. 
 2. W przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w celu zapewnienia realizacji ww. zasad, beneficjent stosuje się do następujących reguł:
  1. beneficjent zobowiązuje się do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia; równocześnie beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie powyższego zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert;
  2. w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; 
  3. beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty; 
  4. wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej, przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks; 
  5. w przypadku gdy beneficjent stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, może zostać wezwany – na wniosek instytucji wdrażającej lub Pośredniczącej lub organów kontrolnych – do przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające jego stwierdzenie;
   jednocześnie:
   - zamówienie to odpłatna umowa zawierana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są danego rodzaju usługi, dostawy lub roboty budowlane;
   - wartość w złotych polskich ustala się zgodnie ze średnim kursem euro ustalonym przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). [Kurs euro obowiązujący od dnia 1 stycznia 2008 r. został ogłoszony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763) i wynosi 3,8771 zł.]
 3. Zasad, o których mowa w pkt 2, nie stosuje się w odniesieniu do osób lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu w projekcie. 
 4. Zasad, o których mowa w pkt 2, nie stosuje się do beneficjentów i partnerów projektu, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
 5. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, zasady, o których mowa w pkt 2, odnoszą się również do partnerów projektu, w stosunku do których nie stosuje się wyłączenia, o którym mowa w pkt 4. 
 6. W przypadku ponoszenia wydatków niezgodnie z powyższymi zasadami, instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie może uznać część lub całość wydatków za niekwalifikowalne, w zależności od uchybień dokonanych przez beneficjenta.