Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Roczna informacja o działalności agencji

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz.1001, z póź. zm.) - rozdział 6, art. 19, pkt 17 i 18 agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia Marszałkowi Województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

Informacja ta powinna zawierać między innymi:

  • liczbę osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia,
  • liczbę pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego,
  • liczbę osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego,
  • liczbę pracodawców korzystających z pomocy poradnictwa zawodowego,
  • liczbę osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej.

Formularz sprawozdania dotyczącego w/w informacji został określony
w załączniku 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13.10.2005 r. Informacje w nim zawarte powinny zawierać dane za cały rok 2007 lub część 2007 roku - od momentu otrzymania wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. 14 pkt 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz.1001, z póź. zm.) Marszałek Województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w przypadku niewykazania działalności w informacji o działalności agencji zatrudnienia , o której mowa w ust. 17.

Dokumenty do pobrania:
Wzór informacji o działalności agencji zatrudnienia (zakładka - Agencje Zatrudnienia)