Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów

data publikacji: 28-01-2009

W związku z trwającym od dnia 30 grudnia 2008 r. do dnia 30 stycznia 2009 r. naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż Beneficjent zobowiązany jest do realizacji projektu systemowego zgodnie z okresem wskazanym w Umowie ramowej (paragraf 2 ust. 4.). W związku z powyższym informuję, iż istnieje obowiązek corocznego składania kolejnych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.

Jednocześnie zaznaczam, iż w przypadku niemożności realizacji projektu w roku 2009 (zawieszenie realizacji projektu na dany rok), Beneficjent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie Instytucji Pośredniczącej ze wskazaniem istotnych przyczyn oraz uzyskania zgody IP na zawieszenie realizacji projektu w danym roku. Decyzja taka będzie podejmowana przez WUP indywidualnie w stosunku do każdego z Beneficjentów.