Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany zgłaszane w ramach projektów

data publikacji: 05-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż wszelkie zmiany zgłaszane w ramach projektów powinny mieć formę tabeli zamieszczonej w załączniku. Pismo zawierające zmiany powinno również zawierać oświadczenie, którego wzór został dołączony. Ponadto zaznaczam, iż prośby o dokonanie zmian przesłane w innej formie nie będą rozpatrywane.

Plik do pobrania