Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komisja Oceny Projektów 9.1.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5

data publikacji: 06-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursów otwartych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX nr PO KL/9.1.1/1/08 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, nr PO KL/9.2/1/08 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr PO KL/9.3/1/08 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, nr PO KL/9.4 /1/08 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz nr PO KL/9.5/1/08 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich rozpocznie się dnia 09 lutego 2009 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. 
Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.